Logo
 
 

Indkøb og lagerstyring med SAP Business One

Med SAP Business One kan du ret simpelt holde styr på dit lager og dine indkøb. Du kan for eksempel se beholdningen på dit lager, se indegående og udgående forsendelser.

Men det er ikke det hele, for du kan få dine data i real-tid. På den måde kan du altid sikre dig, du har helt styr på hvad der sker på dit lager og hvad der bliver købt ind. 

Indkøbs-og lagerstyring med SAP Business One. Lær mere her.

Integration af lagre og bogføring

Varetilgang giver dig mulighed for at modtage en levering på lageret eller allokere leveringer til flere lagre. Disse kan knyttes til en indkøbsordre, og som bruger kan du ændre mængden på indkøbsordren i overensstemmelse med den mængde, der rent faktisk er modtaget. Reparationsrelaterede returneringer eller returneringer uden kredit kan administreres ved brug af et varereturneringsbilag.

Når leverandørfakturaer behandles i SAP Business One, oprettes der også en finanspostering. Disse data kan bruges ved behandling af efterfølgende betalinger til leverandøren.

Der kan udstedes kreditnotaer til leverandøren for returnerede varer, og de påkrævede data importeres nemt fra den oprinde-lige faktura på samme måde som for ethvert andet salgs- eller indkøbsbilag.

I SAP Business One kan du beregne indkøbsprisen på importerede varer, og de forskellige anskaffelsespriselementer (f.eks. fragt, forsikring og told) kan allokeres til FOB-prisen for hver artikel, så den faktiske lagerværdi opdateres.

Indkøb

Du kan bestille materialer eller tjenester hos leverandører, vel vidende, at dette øjeblikkeligt afspejles i den disponible beholdningsmængde.
Som bruger kan du opdele indkøbsordrer, f.eks. hvis der skal sendes artikler til forskellige adresser. Disse opdelinger eller revisioner er nødvendige for, at der kan oprettes særskilte følgesedler for hver forsendelse. For hver eneste linjepost på en indkøbsordre er der mulighed for at angive, at den pågældende vare skal sendes til et bestemt lager.

Rapportering

Rapporter genereres på baggrund af real-tids data, og de kan vises i forskellige formater, i form af dashboards og på mobilenheder.

Lagerlokationer

Der kan defineres flere lagerlokationsniveauer inden for samme lager, så varer kan lagres på særskilte lokationer, og disse lokationer kan konfigureres med særskilte parametre, restriktioner og krav. 

Lagerbeholdning og distribution

Lagerstyringsfunktionerne i SAP Business One gør dig i stand til at administrere ind- og udgående forsendelser, artikelstamdata og prislister optimalt.
Som bruger kan du definere alternative artikler, op- eller nedjustere beholdnings-mængder, omvurdere beholdningspriser på grundlag af aktuelle markedsværdier, udføre periodiske optællinger og generere pluklister til uafsluttede salgsordrer.

Artikelstamdata

Du kan definere produktionsartikler, indkøbsartikler og ikke-lagerførte artikler, eksempelvis arbejds- og rejserelaterede artikler eller anlægsaktiver. Her registreres standardoplysninger såsom leverandør, måle-enhed til brug ved køb og salg samt momsstatus for en artikel.
Lagerartikler kan være fordelt på forskellige lagre, og der er også mulighed for at administrere prisen på den enkelte artikel på hvert lager.

SAP Business One understøtter også forskellige beholdningsvurderingsmetoder på artikelniveau. De aktuelt understøttede metoder er standardpris, vægtet glidende gennemsnit og FIFO (først ind, først ud).

Planlægningsdata administreres ligeledes under artikelstamdata.
Som bruger kan du definere en anskaffelsesmetode (f.eks. "produktion" eller "indkøb") og de ordreintervaller, der skal benyttes ved indkøb af en artikel (f.eks. hver måned, hver uge eller hver dag). Du kan også definere de partistørrelser, artikler skal indkøbes i, samt minimumsordremængde og gennemsnitlig gennemløbstid.

Serienumre og batches

Serienumre kan genereres automatisk ud fra skabeloner. De kan også oprettes manuelt, hvis de kun skal allokeres ved frigivelse af en artikel fra lageret eller eventuelt ved hver enkelt transaktion. Som bruger kan du allokere batches til produkter og klassificere dem efter holdbarhed eller andre frit definerbare attributter. Derefter kan batcherne defineres for disse produkter på salgsordrer, følgesedler og omlagringsbilag.

Beholdningsvurdering

Forskellige situationer eller markedsforhold kan gøre det nødvendigt at ændre beholdningsvurderingsmetode.
Rapporten til opdatering af beholdningsvurderingsmetode gør det nemt for dig at vælge artikler på en liste og ændre den aktuelle vurderingsmetode til en alternativ metode. 

YDERLIGERE INFORMATIONER
Send os en Email
Læs med på vores ERP blog hvor vi deler ud af al vores viden
Hvad vores kunder siger