Logo
 
 

fuktioner til produktionsstyring

masterdata

Master data er en parallel til master data i SAP Business One, men med mange flere muligheder og funktioner indenfor produktion som f.eks versionsstyring, separate styklister og ruter, for/efterkalkulationer, varianter, release-management og kvalitetskontrol. Beas Manufacturing tilføjer alle de funktioner en standard SAP Business One mangler, og som er nødvendig for en moderne produktionsvirksomhed.

Artikel master data
Artikel master data er et af hovedelementerne for hele produktionen. Her definerer du relevante data som f.eks. om artiklen er på lager eller ordrerelateret, lot størrelser, enheder, min/maks lager, værdiansættelsemetoder, lagerstyring, batch/serial-styring, salg- og indkøbsdata, MRP, kvalitetskontrol mm. Det hele er samlet i ét og samme vindue for at gøre oprettelse og vedligeholdelse så simpelt som muligt.

Styklister
Med stykliste master data kan du oprette versionsstyrede multilevel styklister, hvor du kan linke materialer til specifikke ruter/operationer med mængder, enten pr. stk. eller lot størrelser. Ved brug af separate styklister kan samme artikel have flere styklister, der kan anvendes, hvis samme artikel kan produceres af forskellige materialer, eller du kan genbruge samme stykliste til flere artikler, som gøre den fremtidige vedligeholdelse af master data nemmere og overskuelig.

Versionsstyring
Opret nye versioner af din master data med avanceret versionsstyring. De kan f.eks. anvendes når du laver ændringer på enten din artikel stam-data, ruter eller stykliste, hvor du i stedet for arbejder direkte på originalen, så opretter du en ny version af samme produkt, som er under konstruktion, og dermed hverken er tilgængelig for salg eller produktion. For hver version har du mulighed for at linke separate styklister.

Ressource/Ruter
I ressource master data kan du oprette hele din maskin/ressourcepark som enten enkeltstående maskiner/ressourcer eller som maskin/ressourcegrupper. For hver maskine kan du opsætte kapacitet, effektivitet, in-og-direkte omkostninger, vedligeholdesplan, brugsmaterialer samt linke relevante dokumenter, vedligeholdelsesvejledninger og billeder som tilgængelige via produktionsterminalerne.

Produktionsplanlægning

Materiale- og produktionsplanlægning er en af de vigtigste dele for at opnå en LEAN produktion med et optimalt flow og dermed en øget indtjening. Just-in-time princippet er blevet en standard, hvor du ønsker at minimere din lagerbinding og producere dine produkter så sent som muligt.

MRP 1 (Materialeplanlægning)
MRP1 (Material requirement planning) er værktøjet til at strømline oprettelse af indkøbs- og produktionsordrer i henhold til just-in-time princippet. MRP1 fungerer som en stor lommeregner baseret på forskellige pre-definerede scenarier, hvor parametre som f.eks. lead time, kapacitet, forecast, lagerbeholdning, in/out flow, min/maks. lager, ordremængder mm. indgår i en stor ligning. MRP1 opstiller derefter resultatet for indkøbs- og produktionsordrer i ét og samme vindue, på en enkel og overskuelig måde, som blandt andet viser detaljer, hvor dette materialebehov kommer fra og hvornår det skal anvendes.

MRP2 (Ressource-planlægning)
MRP2 (Manufacturing ressource planning) er et integreret værktøj til MRP1, som i samme beregning giver et grafisk overblik over den nuværende belastning samt den kommende belastning baseret på MRP1. Kapacitetsbelastningen kan dermed anvendes som et simpelt planlægningsværktøj til at fordele og udjævne din kapacitetsbelastning og opnå et optimalt flow.

Gantt (Detaljeret planlægning)
Gantt chart tager den traditionelle listeform, og omdanner det til et grafisk oversigtsbillede. Ikoner, farver og advarsler hjælper til at sætte fokus på de ordrer, som evt. er ved at overskride deadlines, eller mangler de rette materialer for, at kunne fortsætte. Det medfører at planlæggeren kan reagere hurtigere og dermed forhindre forsinkelser og utilfredse kunder.

Udover den grafiske fordel, fungerer det også som et dynamisk billede, hvor du let kan trække og slippe en ordre eller en operation til en ny dato – hvorefter det med det samme viser den aktuelle kapacitetsbelastning.

Terminaler

Produktionsterminalen er et komplet shop floor modul til at håndtere alle produktionsmæssige opgaver for ens produktionsmedarbejdere. Terminalen er opdelt i brugervenlige apps, som er nemme at anvende. Hver medarbejder får  eget login til et brugerdesignet miljø med de funktioner, der er relevante for dem, og i det sprog som de ønsker.

Produktionsordre
Start/stop af en eller flere produktionsordrer på én gang – hvor alle relevante data som f.eks. materialer, beskrivelser og tegninger er tilgængelige direkte fra terminalen. Produktionsplanlæggeren kan løbende frigive produktionsordrer til hver medarbejder.

Kvalitetskontrol
Hurtig og simpel udførelse af kvalitetskontrol, der automatisk bliver genereret ved f.eks. modtagelse af et bestemt materiale eller fra en bestemt leverandører, eller proceskontrol, som enten er tids- eller mængdebaseret. På samme måde som ved en produktionsordre, har du alle relevante data til rådighed, så du via terminalen, let kan tilgå certifikater, rapporter og beskrivelser.

Tidsregistrering
Tidsregistrering for timelønnede medarbejdere er et integreret personalemodul, hvor du kan registrere ferie, sygdom og opsætte regler for overarbejde med forskellige timesatser samt tidsregistreringer, på forskellige aktiviteter, som f.eks. rengøring, pauser og vedligehold. Personalemodulet indeholder yderligere diverse rapporteringsværktøjer til udtræk af timesedler, ferieoverblik og overarbejde.

Logistik
Håndtering af henholdsvis varemodtagelse baseret på indkøbsordrer og afsendelser baseret på salgsordrer. Printning af følgesedler, certifikater og labels og tilføjelse af diverse dokumenter direkte fra terminalen. Yderligere kan du håndtere omlagring af råmaterialer og produkter til specifikke bin locations samt sammenlægning og opsplitning af batch numre.

Mobil enhed
De fleste af produktionsterminalens funktioner kan tilgås fra mobile enheder via enten browser fra en tablet eller via specialdesignede apps som f.eks. professionelle enheder som Symbol – dog er der nogle begrænsninger.

Kvalitetskontrol

Få implementeret fuld kvalitetskontrol lige fra modtagelse af råmaterialer, til proceskontrol af hver operation, til afsendelse af det færdige produkt. Ved at have løbende kvalitetskontroller opdages en fejlproduktion, før du står med det færdige produkt i hånden. Dermed minimers fejlprodukter, hvilket er med til at sænke  produktionsomkostningerne.

Modtagelseskontrol
Kvalitetskontrol ved modtagelse af råmaterialer sikres det, at det er de rette råmaterialer - og i den rigtige kvalitet samt om den rigtige dokumentation, som f.eks. certifikater medfølger. En modtagelsekan være en simpel tjekliste af f.eks. antal og for transportskader til indtastning af forskellige målepunkter, som længde og vægt. Al data indtastes direkte via produktionsterminaler, der automatisk linkes til modtagelsesdokumentet.

Proceskontrol
En proceskontrol kan være linket til én eller flere af de operationer, som et produkt går igennem for at blive omdannet fra råmateriale til det færdige produkt. Proceskontrol kan være en tjekliste eller målepunkter, som kan være valgfri eller obligatorisk. Her har du - på samme måde som ved modtagelseskontrollen - mulighed for at sætte forskellige parametre op for, hvornår og hvordan kvalitetskontrollen skal blive genereret.

Færdigkontrol
Færdigkontrol ersidste step, før produktet bliver sendt ud til din kunde og derfor også sidste chance for en kvalitetssikring af dit produkt. Færdigkontrollen kan afhænge af hvilken kunde der skal modtage produktet, hvilken type eller mængde af ordren – hvorefter kvalitetskontrollen automatiske bliver genereret udfra disse parametre.

Produktkalkulationer

Detaljerede for- og efterkalkulationer giver et hurtigt overblik over de direkte og indirekte produktionsomkostninger. Forkalkulationen er baseret på planlagte produktionsdata fra styklister og ruter, mens efterkalkulationer er baseret på aktuelle produktionsdata fra produktionsordrer for alle direkte produktionsomkostninger.

De indirekte produktionsomkostninger defineres i et kalkulationsskema hvor du kan angive f.eks. salg og administrationsomkostninger som en fast pris pr. stk. eller som en procentsats. Efter hver produktionsordre kan du, ved et klik, sammenligne den planlagte produktionsomkost med aktuelle produktionskost, og  få et overblik over, om du tjener penge eller ej.

Forkalkulation
Prisfastsæt dine produkter, simulationer og udarbejd tilbud. I kalkulationsvinduet kan du nemt ændre og tilføje materialer eller operationer, og se den nye pris samt dækningsbidraget - med det samme. Forkalkulationen er baseret på planlagte produktionsdata som f.eks. materialeforbrug fra styklister og operationstid fra ruterne fra produktets master data. Derudover definerer du kalkulationsskemaer for de indirekte omkostninger, du ønsker, skal med i beregningen – f.eks. salg og administration som en fast pris pr. stk. eller en procentsats.

Efterkalkulation
Når du har færdigproduceret en eller flere produktionsordrer og ønsker at beregne den aktuelle kostpris, kan du anvende efterkalkulationen, Du kan også anvende det til prisfastsættelse baseret på den gennemsnitlige kostpris over en periode. Alle kalkulationer gemmes på hvert enkelt produkt, hvor du via grafer kan se produktets prisudvikling over tid.

Produktionsværktøjer

alle nødvendige værktøjer og funktioner som et moderne produktionsstyringssystem skal have. Nedenfor ses nogle af de værktøjer/funktioner vores produktionssystem indeholder.

Vedligeholdelse
I takt med, at din maskinparker bliver dyre og dyre, bliver et solidt vedligeholdelsessystem nødvendigt, fordi det sikrer automatiske oprettelser af vedligeholdelsesordrer baseret på tid eller mængder. Derved undgår du maskinenedbrud eller dårlige produkter. Vedligeholdelsesordrene indgår i den daglige produktionsplan, så de kan planlægges optimalt og generere automatiske indkøbsordrer af vedligeholdelsesmaterialer. Du kan tilgå  vedligeholdelsesordren direkte fra produktionsterminaler, hvor relevante vejledninger og dokumenter er tilgængelige.

Rapporter
Få forskelligeproduktionsrapporter, som materialebehov-, kvalitets-, skrot-, effektivitets-, performance-, og vedligeholdelsesrapporter. Alle rapporter kan enten blive vist i listeform eller grafisk. Hertil kan du for hver rapport definere forskellige parametre, som bruges til at afgrænse den mængde data du ønsker at se.

Udover standard rapporter, har Boyum IT ved brug af Crystal Report Designer, mulighed for at oprette kundespecificerede rapporter efter behov.

Dashboard
Dashboard er et dynamisk dashboard, som konstant er opdateret med de seneste tal. Det giver dig adgang til vigtige realtidsdata, som kan bruges til, at handle hurtigt ud fra. Du får en bred vifte af standard dashboards for salg, økonomi, produktion og indkøb, men du har også mulighed for at oprette kundespecificerede dashboards efter behov. Der medfølger en brugervenlig dashboard-editor, som gør det muligt for den enkelt bruger at ændre og tilføje nye dashboards selv.

Produkt/Variant konfiguration
Variant konfigurator er en funktionalitet til virksomheder, som f.eks. har mange simple varianter af samme produkt i form af flere farver eller faste størrelser. Frem for at oprette én artikel for hver farve - i hver størrelse, har du ét produkt med forskellige varianter. Du operetter én stykliste indeholdende alle farver og forskellige mængder råmaterialer, som hver især er linket til en bestemt variant.

Det er muligt for dig med en produkt-konfigurator at håndtere mere avancerede konfigurationer, hvor du anvender mange parametre på én gang. Du har mulighed for f.eks. at indtaste præcise længder i forskellige materialer med forskelligt tilbehør, som derefter indgår i en matematisk ligning, som beregner materialer, operationstid samt pris baserede på disse parametre. Hver konfiguration bliver et unikt produkt med en unik stykliste og rute.

Ekstern Produktion
Få understøttelse til eksternt produktionen uden at bryde linket til den interne produktionsordre. En ekstern operation oprettes som en almindelig ressource med eller uden kapacitet – men i stedet for, at tidsregistrere på operationen, opretter systemet automatisk en indkøbsordre til den eksterne leverandør med en fast pris, hvor evt. råmaterialer er linket. Når det bearbejdet materiale/produkt modtages, kan det forsætte til næste interne operation.

Projektstyring
Få et detaljeret projektstyringsmodul, hvor du hurtigt og simpelt kan oprette nye projekter ud fra forskellige templates. Et projekt kan indeholde opgaver og budgetter, som er relaterede til forskellige medarbejdere, som konstant bliver holdt op på deadlines og opgaver via et beskedsystem. Yderligere kan du linke dokumenter, tegninger, kalkulationer, indkøbs-, salgs- og produktionsordrer til et projekt, så alle relevante data er samlet ét og samme sted.

Personalestyring
Med personalestyring/HRM kan du nemt håndtere personaledata som tidsregistreringer, timesedler, ferie, sygdom, overarbejde og lønberegning på en simpel og enkel måde. HRM-modulet er fuldt integrerede med produktionsterminaler, så medarbejderne let kan tidsregistrere, se feriedage og timesedler mm. direkte fra produktionsgulvet. Det giver medarbejderne et bedre overblik over deres arbejde uden, at forstyrre HR-afdelingen.

OEE (Business Performance)
Mål på effektiviteten af produktionen, tilgængeligheden samt kvaliteten og du få det præsenteret i grafiske rapporter eller dynamiske dashboards. Alle data opsamles i realtid via produktionsterminaler eller gennem integration til diverse MES-systemer, eller direkte til maskinernes PLC'er med integration hub. Integration hub kan importere data i form af blandt andet XML eller cvs-filer, som importeres automatisk og efterfølgende bliver behandlet om til brugbar data.

YDERLIGERE INFORMATIONER
Hvad vores kunder siger som beas Manufacturing
Send os en Email
Læs med på vores ERP blog hvor vi deler ud af al vores viden